Hemsida Villkor

Tack för att du besöker vår hemsida. Denna webbplats ägs och drivs InternationalCoalition to End Transplant Abuse in China Ltd. Genom att gå in på och/eller använda denna webbplats och relaterade tjänster godkänner du dessa villkor (villkor), som inkluderar vår integritetspolicy tillgänglig på https://endtransplantabuse.org/privacy-policy/. Du bör granska vår integritetspolicy och dessa villkor noggrant och omedelbart sluta använda vår webbplats om du inte godkänner dessa villkor.

I dessa villkor betyder 'oss', 'vi' och 'vår' International Coalition to End Transplant Abuse in China Ltd.

Registrering

Du kan behöva vara en registrerad medlem för att få tillgång till vissa funktioner på vår webbplats.

När du registrerar dig och aktiverar ditt konto kommer du att förse oss med personlig information såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, stat och yrke. Du måste se till att denna information är korrekt och aktuell. Vi kommer att hantera all personlig information vi samlar in i enlighet med vår integritetspolicy.

När du registrerar dig och aktiverar ditt konto kommer vi att förse dig med ett användarnamn och lösenord. Du är ansvarig för att hålla detta användarnamn och lösenord säkert och ansvarar för all användning och aktivitet som utförs under detta användarnamn.

Om du är under 13 år får du inte skapa ett konto eller registrera dig som medlem. Om du är 13 år eller äldre men under 18 år intygar du att du har granskat dessa villkor med din förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa att du och din förälder eller vårdnadshavare förstår dessa villkor. Om du är en förälder eller vårdnadshavare som tillåter en person under 18 år (en minderårig) att skapa ett konto, samtycker du till:

  • utöva tillsyn över den minderåriges användning av vår webbplats och konto;
  • ta alla risker i samband med den minderåriges användning av vår webbplats och deras konto, inklusive överföring av innehåll eller information till och från tredje part
  • nors användning av vår webbplats och deras konto;
  • säkerställa riktigheten och sanningshalten i all information som lämnas av den minderårige; och
  • tillhandahålla samtyckena i dessa villkor på uppdrag av den minderåriga.

Vi kan be dig bekräfta att du har din förälders eller vårdnadshavares tillåtelse och att de har samtyckt till dessa villkor för din räkning, och även om vi inte gör detta kommer vi att anta att så är fallet och kommer att ge tillgång till våra webbplats och ditt konto på grundval av detta.

Vi kan avslöja den informationen till tredje part som hjälper oss att leverera våra tjänster (inklusive leverantörer av informationsteknik, kommunikationsleverantörer och våra affärspartners) eller enligt lag. Om du inte tillhandahåller denna information kanske vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig. Vi kan också avslöja din personliga information till mottagare som befinner sig utanför Australien, inklusive till personal och professionella rådgivare i länder som anges på vår webbplats.

Vår sekretesspolicy förklarar: (i) hur vi lagrar och använder, och hur du kan komma åt och korrigera din personliga information; (ii) hur du kan lämna in ett klagomål angående hanteringen av din personliga information; och (iii) hur vi kommer att hantera eventuella klagomål. Om du vill ha ytterligare information om vår sekretesspolicy eller praxis, vänligen kontakta oss på https://endtransplantabuse.org/connect/.

Genom att tillhandahålla din personliga information till oss samtycker du till insamling, användning, lagring och avslöjande av den informationen enligt beskrivningen i integritetspolicyn och dessa villkor.

Informationens noggrannhet, fullständighet och aktualitet

Informationen på vår webbplats är inte heltäckande och är avsedd att ge en sammanfattning av ämnet som behandlas. Även om vi gör alla rimliga försök att säkerställa riktigheten och fullständigheten av informationen på vår webbplats, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, inklusive den australiensiska konsumentlagstiftningen, lämnar vi inga garantier avseende informationen på denna webbplats. Du bör övervaka alla ändringar av informationen på denna webbplats.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon annan om störningar eller skador på dina datorsystem uppstår i samband med användningen av denna webbplats eller en länkad webbplats. Du måste vidta dina egna försiktighetsåtgärder för att säkerställa att allt du väljer för din användning från vår webbplats är fritt från virus eller något annat (såsom maskar eller trojanska hästar) som kan störa eller skada driften av dina datorsystem.

Vi kan, från tid till annan och utan förvarning, ändra eller lägga till webbplatsen (inklusive villkoren) eller informationen, produkterna eller tjänsterna som beskrivs i den. Vi åtar oss dock inte att hålla hemsidan uppdaterad. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon annan om det uppstår fel i informationen på webbplatsen eller om den informationen inte är aktuell.

Länkade webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Dessa länkar tillhandahålls för bekvämlighet och får inte förbli aktuella eller underhållas. Om inte annat uttryckligen anges, stöder vi inte och är inte ansvariga för innehållet på dessa länkade webbplatser och har ingen kontroll över eller rättigheter i dessa länkade webbplatser.

Immateriella rättigheter

Om inte annat anges äger eller licensierar vi från tredje part alla rättigheter, titel och intressen (inklusive upphovsrätt, mönster, patent, varumärken och andra immateriella rättigheter) på denna webbplats och i allt material (inklusive all text, grafik, logotyper, ljud och programvara) som görs tillgängliga på denna webbplats (innehåll).

Din användning av denna webbplats och användning av och åtkomst till något innehåll ger eller överför inga rättigheter, titel eller intressen till dig i förhållande till denna webbplats eller innehållet. Vi ger dig dock en licens för att komma åt webbplatsen och se innehållet enligt de villkor och villkor som anges i detta avtal och, i tillämpliga fall, som uttryckligen godkänts av oss och/eller våra tredje parts licensgivare.

Utan skriftligt tillstånd är all reproduktion eller vidaredistribution av denna webbplats eller innehållet förbjudet och kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Du får inte kopiera innehållet till någon annan server, plats för publicering, reproduktion eller distribution, förutom i den utsträckning som lagen tillåter.

All annan användning, kopiering eller reproduktion av denna webbplats, innehållet eller någon del av den är förbjuden, förutom i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du har dock tillåtelse att göra en kopia av rapporter, artiklar och nyhetsinformation för personlig visning och icke-kommersiellt bruk.

Ingen kommersiell användning

Denna webbplats är endast avsedd för din personliga, icke-kommersiella användning. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, kommersiellt utnyttja, skapa derivatverk från, överföra eller sälja innehåll, programvara, produkter eller tjänster som finns på denna webbplats. Du får inte använda den här webbplatsen, eller något av dess innehåll, för att främja något kommersiellt syfte, inklusive reklam- eller reklamintäkter som genererar aktivitet på din egen webbplats.

Oacceptabel aktivitet

Du får inte göra någon handling som vi anser vara olämplig, olaglig eller förbjuden enligt lagar som är tillämpliga på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till:

  • varje handling som skulle utgöra ett brott mot antingen integriteten (inklusive uppladdning av privat eller personlig information utan en individs medgivande) eller någon annan av individers juridiska rättigheter;
  • använda denna webbplats för att förtala eller förtala oss, våra anställda eller andra individer;
  • ladda upp filer som innehåller virus som kan orsaka skada på vår egendom eller andra individers egendom;
  • publicera eller överföra till denna webbplats allt icke-auktoriserat material inklusive, men inte begränsat till, material som enligt vår mening sannolikt kan orsaka irritation, eller som är ärekränkande, rasistiskt, obscent, hotfullt, pornografiskt eller på annat sätt eller som är skadligt för eller i strid med våra system eller tredje parts system eller nätverkssäkerhet.

Om vi ​​tillåter dig att lägga upp någon information på vår webbplats har vi rätt att ta bort denna information efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande.

Garantier och ansvarsfriskrivningar

I den maximala utsträckning som lagen tillåter, inklusive den australiensiska konsumentlagstiftningen, ger vi inga garantier eller utfästelser om denna webbplats eller innehållet, inklusive men inte begränsat till garantier eller utfästelser om att de kommer att vara fullständiga, korrekta eller uppdaterade, att åtkomst kommer att vara oavbruten eller felfri eller fri från virus, eller att denna webbplats kommer att vara säker.

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning begränsa, avbryta eller avsluta din åtkomst till denna webbplats, något innehåll eller någon funktion på denna webbplats när som helst utan förvarning och vi kommer inte att ansvara för förlust, kostnad, skada eller ansvar som kan uppstå. som ett resultat.

denna webbplats och/eller det faktum att viss information eller material som finns på den är felaktig, ofullständig eller inte uppdaterad.

Ansvar

I den maximala omfattning som tillåts enligt lag, inklusive den australiensiska konsumentlagstiftningen, ska vi under inga omständigheter hållas ansvariga för någon direkt och indirekt förlust, skada eller kostnad – oavsett på vilket sätt det uppstår – som kan uppstå på grund av din användning av vår webbplats och/eller informationen eller materialet som finns på den, eller som ett resultat av otillgängligheten av denna webbplats och/eller det faktum att viss information eller material som finns på den är felaktig, ofullständig eller inte uppdaterad.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Din användning av webbplatsen och dessa villkor styrs av lagarna i New South Wales, Australien och du underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för de domstolar som utövar jurisdiktion i New South Wales, Australien.

Gäller: 18 februari 2018